Strona główna » Regulamin
Szukaj produktu
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Kategorie
Opinie o produktach

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 
1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez
FUTURO SP. Z O. O. SP. K. sklepu internetowego  www.sklep.uruchom.com (zwanego dalej: „ Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia pod firmą FUTURO SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 2 Definicje

 
 1. Biuro Sprzedawcy -   oznacza   miejsce,   w   którym   Klient   może dokonać odbioru osobistego zakupionego Towaru, pod adresem:
  1. ul. Dąbrowskiego 185 , 60-594 Poznań tel. 508 211 330
  2. ul. Konarskiego 86A, 01-355 Warszawa tel. 519 010 831
  3. ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 02-148 Warszawa tel. 22 824 06 06, 503 478 455
  4. ul. Snycerska 58 30-817 Kraków tel. 519 010 830
  5. Siedziba firmy: FUTURO SP. Z O. O. SP. K. UL. AL. KEN 36/112B 02-797 WARSZAWA NIP: 5213772309
 2. Dni  robocze -  oznacza  dni  tygodnia  od  poniedziałku  do  piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca -    oznacza    firmę    kurierską,    z    którą    współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 5. Hasło -  oznacza  ciąg  znaków  literowych,  cyfrowych  lub  innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7. Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej   bezpośrednio  z  jej działalnością  gospodarczą  lub zawodową.
 1. Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 2. Login -   oznacza    indywidualne   oznaczenie   Klienta,   przez   niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane      wraz z Hasłem do   założenia   Konta   Klienta w Sklepie  Internetowym.  Login  jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 3. Przedsiębiorca -    oznacza osobę       fizyczną,    osobę    prawną    lub jednostkę  organizacyjną  niebędącą  osobą  prawną,  której  ustawa przyznaje       zdolność prawną, prowadzącą     we  własnym  imieniu działalność  gospodarczą      lub   zawodową    i   dokonującą    czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 5. Rejestracja -   oznacza   czynność   faktyczną   dokonaną   w   sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 6. Sprzedawca - FUTURO SP. Z O. O. SP. K.  z siedzibą w Warszawie ul. 17 STYCZNIA 39 02-148 WARSZAWA , NIP: 5213772309,      REGON: 366815744,     wpisaną   do            Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra   Gospodarki;  e-mail: biuro@uruchom.com będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 7. Strona Internetowa Sklepu -  oznacza  strony  internetowe,  pod którymi  Sprzedawca prowadzi Sklep internetowym,  działające w domenie www.uruchom.com
 8. Towar-   oznacza   produkt   przedstawiony   przez   Sprzedawcę    za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 9. Umowa  sprzedaży-  oznacza  umowę  sprzedaży  zawartą  drogą elektroniczną   na   zasadach określonych  w   Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 

§ 3 Postanowienia ogólne

 
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny  internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,  formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie  z  nich  może  następować  wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 1. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem  sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów,  jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 

§ 4 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi   na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było  możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów  urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej   Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca   pliki   typu    „cookies”    oraz    łącze    internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
 6. Zakazane    jest   dostarczanie    przez   Klienta   treści   o   charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca   oświadcza,   iż   publiczny   charakter   sieci   Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez       osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.   W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 

§ 5 Rejestracja

 
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna  do  składania  przez  Klientów  zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony   przez  Sprzedawcę  na  Stronie  Internetowej  Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej  funkcji  znajdującej  się w    formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient   jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  4. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną,     na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
 5. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych    zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji  usług  na   podstawie   umów   zawartych   zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
  2. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta   zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia                 usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej     podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 7. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych     Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie      danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
  1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
  2. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
  3. powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji                      handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje  niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś    Klient   uzyskuje    możliwość   dostępu  do  Konta  Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 1. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia                         okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło  się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient  powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
 2. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 

§ 6 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty  Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po   skompletowaniu   całości    zamówienia    i    wskazaniu w       „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta  adres  poczty  elektronicznej  potwierdzenie  złożenia  przez Klienta zamówienia.
 1. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty   elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 ust. 4.
 2. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Towaru w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 3. Jeśli  realizacja   zamówienia   okaże   się   niemożliwa   z   przyczyn, o których mowa w §6 ust. 7, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
 4. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
  1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
  3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 5. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew  bankowy  na  rachunek  bankowy  Sprzedawcy  (w  tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
 1. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);
 2. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku         realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz  po  otrzymaniu  przez  Sprzedawcę  informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
 1. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od zapłaty przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, części zamówienia z góry, a    części zamówienia przy odbiorze lub przez dokonanie pełnej przedpłaty przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT.     W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście)  dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w §8 i §9 poniżej.
 3. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego  odbioru  Towaru)  przekazywana  jest  na  adres  poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 2. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 3. Klient   ma   możliwość   odbioru   osobistego    zamówionego    Towaru.
Odbioru można dokonać w Biurze Sprzedawcy w godzinach otwarcia, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 1. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie    z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 2. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik     Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania    zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę,                   Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 3. Czas realizacji dostawy:
 • Płatność przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie towar zostanie wysłany do 48 godzin.
 • Płatność PayU - towar zostanie wysłany w 24 godziny
 • Płatność za pobraniem - towar zostanie wysłany w 24 godziny
 

§ 7 Reklamacje i gwarancje

 
 1. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.
 2. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Jeśli wada wyszła na jaw później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 3. Sprzedawca   odpowiada   za    niezgodność    Towaru    z    umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia  Sprzedawcy o  stwierdzonej  niezgodności  Towaru z  umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru  zgłoszonej   przez   Klienta   i   powiadomi   go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 3. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
 1. korzystając  z uprawnień przysługujących Klientowi  wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
 1. Klient    może     zgłosić     Sprzedawcy  reklamację  w  związku z  korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę. Reklamacja  może  być  złożona w     formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje      reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
 1. Bezpośrednio w Biurze Sprzedawcy
 2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.
 1. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.
 3. Zakup towaru w sklepie fizycznym po jego uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego, zgodnie z regulaminem sklepu internetowego, nie stanowi umowy zawartej na odległość, od której przysługuje prawo odstąpienia w rozumieniu art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827 z poźn. zm.)
 

§ 9 Zwrot należności

 
 1. Sprzedawca    dokonuje   zwrotu   Klientom   należności    w   ciągu   14 (czternaście) dni w przypadku:
  1. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
  2. odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §8 Regulaminu;
  3. obniżenia   ceny   lub    odstąpienia    od    Umowy    sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §7 Regulaminu.
 2. Sposób   zwrotu   należności   uzależniony   jest   od   formy   pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
  1. w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu                należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu  pocztowego,  po  uprzednim  ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
  2. w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta     lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
  3. w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności         na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego. 
 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na       podany przez  niego  adres  poczty  elektronicznej  wezwania, o których mowa w §9 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych        danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna               i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.
 

§ 10 Usługi nieodpłatne

 
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Prowadzenie Konta Klienta;
  2. Newsletter;
  3. Zamieszczanie  opinii  o  Towarach  na  Stronach  Internetowych Sklepu;
  4. Poleć znajomemu;
  5. Wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy;
 2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,   czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych       usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §5 Regulaminu.
 5. Z usługi  Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu   formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty                 elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter   przesyłany   jest   przez   Sprzedawcę   do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 1. Każdy   Newsletter   kierowany    do    danych    Klientów    zawiera, w szczególności:
  1. informację o nadawcy;
  2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
  3. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 2. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych    Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 3. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego                  rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają  poglądów Sprzedawcy  i  nie  powinny  być  utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem,     który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 4. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio            - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej         (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej, o  której mowa w §10 ust. 8 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich      wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w  ramach  korzystania  z  usługi  nieodpłatnej o której mowa w §10 ust. 8 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w  ramach  korzystania  z  usługi  nieodpłatnej o    której mowa w §10 ust. 8 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 1. Sprzedawca    ponosi    odpowiedzialność    za    zamieszczane    przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §10 ust. 8 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np.      poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 3. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub   usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §10 ust. 8, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając     się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 4. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści.
 5. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom posiadającym Konto Klienta wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa    Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Do znajomego" wypełnia formularz podając Imię i adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż       polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia      lub    innego     typu     korzyści     za     korzystnie z przedmiotowej usługi.
 6. Usługa   wysłania   zapytania   o   Towar   do   Sprzedawcy,   polega   na Wysłaniu    za     pomocą     formularza     umieszczonego     na    Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika        zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 2. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu.
 3. Rezygnacja z usługi  nieodpłatnej  Poleć  znajomemu,  możliwa  jest w   każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wysyłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu Wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów  prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione   względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem   przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania        dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 

§ 11 Odpowiedzialność

 
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych   z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów  telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą      wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu  ze  Sklepu  Internetowego,  wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez      Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych   działaniami    lub    zaniechaniami     Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w   sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 
 1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem  lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
 

§ 13 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy  dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez   Sprzedawcę   usług   drogą   elektroniczną   lub w   ramach   innych   okoliczności   określonych   w   Regulaminie,   jest Sprzedawca.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do  przetwarzania  danych  oraz  wyłącznie w    celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną        przez Sprzedawcę oraz  innych  celach  określonych w Regulaminie.
 2. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez    Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w       Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację  i  założenie  Konta  Klienta  oraz  uniemożliwia  złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto  przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca  zapewnia   możliwość   usunięcia   danych   osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta     Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych   danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 8. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać  dane osobowe     Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, jeżeli Klient dokonał     wyboru płatności poprzez system płatności PayU. Przekazanie      dotyczy     danych     osobowych     niezbędnych     do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 1. Sprzedawca za wyraźną, dobrowolną zgodą Klienta, może przekazać dane osobowe Klienta, wyłącznie w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym, firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako administratora danych (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod        numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze        Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych        zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania  przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane    są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 4. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych     Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje      zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów  ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznym.
 6. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.
 

§ 14 Rozwiązanie umowy

 
 
(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)
 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w   każdym    czasie  i bez    podania    przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na   odległość,    umożliwiającego    zapoznanie    się    Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 1. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 
 

§ 15 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 
 
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego   i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej     zestawienie     zmian     Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich     w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi  nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje   nowej treści  Regulaminu  obowiązany  jest  zawiadomić o   tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §14.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2015.

Przejdź do strony głównej

Producenci

 • Amega / Megatex
 • AMiO
 • ARNOLD
 • Banner
 • BAT
 • Bosch
 • BPower
 • Carcommerce
 • Carmotion
 • Centra
 • Crown Battery
 • Ctek
 • DECA
 • ECOBAT
 • EcoForce
 • Enerblock
 • Europower
 • Exide
 • Ideal
 • Jenox
 • KAMAR
 • KRAMP
 • Kukla
 • Landport
 • Lawn&Garden
 • Lemania
 • Moll
 • Moretti
 • MTD
 • Mutlu
 • MW POWER | MPL ENERGY
 • NOCO
 • Odyssey
 • Optima
 • OSRAM
 • Outdo
 • Plazma / Megatex
 • Rebel
 • Rocket
 • Siap
 • Sonnenschein
 • Standard Quality
 • Stanmot
 • Stef-pol
 • Sznajder
 • Telwin
 • ULTRA POWER
 • UNI-T
 • Unibat
 • Uruchom
 • Varta
 • Victron Energy
 • VOLCOM
 • Volt Polska
 • VTECH
 • Yuasa
 • ZAP
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu